ãëàâíàÿ êàòàëîã êîíòàêòû
   

  

 

 

                                      

       

 Церковная мастерская Свято-Зосимо-Савватиевского Велико-Кракотского мужского монастыря

       Почтовый адрес:

      231806, Беларусь, Гродненская область, Слонимский район, деревня Великая Кракотка

Свято-Зосимо-Савватиевский мужской монастырь

_________

       e-mail: v.krakotka@tut.by

________

      Телефоны:

      Для звонков из Беларуси

      8 (01562) 95-3-91

      8 (029) 582-21-79 

     ________

 

      Для звонков из-за пределов Беларуси

      + 375 (1562) 95-3-91

      + 375 (29) 582-21-79

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Íàøà ïðîäóêöèÿ
Àíàëîè áåç ðåçüáû
Àíàëîè ñ ðåçüáîé
Àíàëîè íà íîæêå
Æåðòâåííèêè
Çàïðåñòîëüíàÿ òóìáà
Ñêàðáîíêè

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используются технологии uCoz